Regulamin

Warunk­iem złoże­nia zamówienia jest zapoz­nanie się z niniejszym reg­u­laminem. Składa­jąc zamówie­nie, Klient jed­noz­nacznie oświad­cza, iż rozu­mie i akcep­tuje treść regulaminu.

REG­U­LAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Postanowienia Ogólne 1. Właś­ci­cielem ser­wisu inter­ne­towego www​.antykreno​.com jest: P.P.H.U. Dom i Styl Czesław Fuchs 43200 Pszczyna, ul. Myśli­wska 7, NIP: 6381012203, Regon 276149484, wpisany do Ewidencji Dzi­ałal­ności Gospo­dar­czej pod numerem 525195 prowad­zonej przez Bur­mistrza Pszczyny zwany w dal­szej części reg­u­laminu Sprzedającym.

 1. Przed­miotem dzi­ałal­ności Sklepu są meble i pan­ele na wymiar.
 2. Niniejszy reg­u­lamin określa zasady sprzedaży pro­duk­tów na tere­nie Pol­ski i po za jej granicami
 3. Zamówie­nie w Sklepie składać może za pośred­nictwem ser­wisu inter­ne­towego www​.antykreno​.com jedynie pełno­let­nia osoba fizy­czna lub przed­siębiorca, zwana w dal­szej części reg­u­laminu Klientem.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowol­nie w celu umożli­wienia Sprzeda­jącemu wywiąza­nia się z zawartej umowy sprzedaży.
 5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich zmi­any oraz do żąda­nia usunię­cia. Dane osobowe są chro­nione zgod­nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożli­wia­jący dostęp do nich osobom trzecim.

poli­tyka prywatności

Zamówienia pan­eli i mebli na wymiar

 1. Zamówienia Klienta przyj­mowane są drogą mailową na : biuro@antykreno.com, który podany jest także na stronie internetowej.
 2. Zamówie­nie odbywa się na pod­stawie niewiążącej oferty pub­likowanej na stronie inter­ne­towej www​.antykreno​.com
 3. Umowa kupna zostaje zawarta pomiędzy stron­ami z chwilą potwierdze­nie mailem przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Sprzedawca dołącza do potwierdzenia fak­turę pro-​forma, infor­ma­cje o zal­iczce oraz ewen­tu­al­nych kosz­tach transportu.
 4. Zamówie­nie zostanie real­i­zowane z chwilą zak­się­gowa­nia się wpłaty zal­iczki od Klienta, która wynosi od 10% do 30% wartości zamówienia. Wysokość zal­iczki usta­lana jest indywidualnie
 5. W przy­padku wyko­na­nia mebli pod umy­walki nad­bla­towe i pod­bla­towe – zamówie­nie nie obe­j­muje wierce­nia otworów w blacie.
 6. Zmi­ana warunków zamówienia doty­cząca szczegółów tech­nicznych jest możliwa – po uzgod­nie­niu ze Sprzeda­ją­cym, potwierd­zona pisem­nie poprzez adres mailowy antykreno@op.pl.
 7. Ter­min real­iza­cji zamówienia usta­lany jest indy­wid­u­al­nie, podany w mailu potwierdza­ją­cym zamówie­nie Klienta
 8. Przed złoże­niem zamówienia Klient kieru­jąc zapy­tanie może uzyskać szczegółowe infor­ma­cje o produkcie.
 9. Cena przesłana na fak­turze pro-​forma jest ceną wiążącą.
 10. Po wyko­na­niu zamówienia Sprzedawca wys­tawia doku­ment sprzedaży: fak­turę VAT lub paragon.

Dostawa

 1. Meble i pan­ele wysyłane są firmą spedy­cyjną. Maksy­malna dłu­gość przesyłki pale­towej: 200 cm, maksy­malna sze­rokość: 100 cm. Meble zamaw­iane powyżej tych wymi­arów – odbiór osobisty.
 2. Dostawa towaru będzie real­i­zowana pod adres wskazany przez Klienta w mailu. Nie obe­j­muje wniesienia mebli/​paneli do pomieszczenia.
 3. Do wysyłki demon­towane są oku­cia meblowe.
 4. Cena za przesyłkę jest lic­zona osobno, wyszczegól­niona w osob­nej rubryce na fak­turze pro-​forma.
 5. Odbiór oso­bisty w P.P.U.H. Dom i Styl 43200 Pszczyna, ul. Myśli­wska 7.

Płat­ność

 1. Klient może wybrać płat­ność za zamówiony towar (zarówno w przy­padku wpłaty zal­iczka jak i reszta kwoty zamówienia) : a). przelewu bankowego na konto firmy P.P.U.H. Dom i Styl Czesław Fuchs 43200 Pszczyna ul. Myśli­wska 7, numer konta Bank Pekao S.A. nr. 34 1240 6449 1111 0010 4726 8310 b). płat­ności gotówką w P.P.U.H. Dom i Styl 43200 Pszczyna, ul. Myśli­wska 7.
 2. Klient wpłaca: a). zal­iczkę – przed wyko­naniem zamówienia, b). a resztę kwoty zamówienia podanej na fak­turze pro-​forma – przed odbiorem przed­miotu zamówienia
  1. W przy­padku płat­ności bez­gotówkowych decy­du­ją­cym jest dzień wpłynię­cia kwoty na konto Sprzedającego.
 3. Po wcześniejszym uzgod­nie­niu ze Sprzeda­ją­cym Klient może zapłacić kwotę kurierowi, w przy­padku odbioru towaru – za pobraniem.

Gwarancja, rekla­macja, zwrot.

 1. Klient jest zobow­iązany przy odbiorze dokonać oględzin, sprawdza­jąc czy dostar­c­zona przesyłka nie jest uszkodzona.
 2. W przy­padku dostar­czenia uszkod­zonej przesyłki, Klient jest zobow­iązany spisać pro­tokół szkody przy kuri­erze, uszkod­zona przesyłka zostanie przekazana z powrotem Sprzedającemu.
 3. Kupu­jący ma obow­iązek – przed mon­tażem pan­ela lub mebla na stałe – sprawdzić czy przed­miot zamówienia jest zgodny z zamówie­niem: (wymi­ary, kolor, oku­cia). W przy­padku stwierdzenia niez­god­ności z zamówie­niem – należy reklam­owany towar odesłać w opakowa­niu dostar­c­zonym przez sprzeda­jącego – uzgad­ni­a­jąc ze sprzeda­ją­cym ter­min odbioru przesyłki. Sprzeda­jący nie ponosi odpowiedzial­ności za mon­taż przed­miotu zamówienia – doko­nany przez kupu­jącego, który nie sprawdził towaru przed mon­tażem, jak również sprzeda­jący nie ponosi odpowiedzial­ności za niepraw­idłowy mon­taż przed­miotu zamówienia przez kupującego.
 4. Sprzeda­jący udziela na wszys­tkie swoje meble i pan­ele 12 miesięcznej gwarancji obe­j­mu­jącej braki pro­duk­cyjne, zła­ma­nia i pęknię­cia mate­ri­ału oraz zachowanie funkcji pro­duktu. Warunk­iem gwarancji jest użytkowanie pro­duk­tów w warunk­ach i w sposób odpowiada­jący ich przez­nacze­niu, gdy nie zostały one pod­dane dzi­ała­niu lub wpły­wowi szkodli­wych czyn­ników wynika­ją­cych z nie­s­tandar­d­owego sposobu i środowiska ich użytkowa­nia. Gwarancja nie obe­j­muje mechan­icznych uszkodzeń pro­duk­tów pow­stałych po momen­cie przekaza­nia pro­duk­tów Klien­towi oraz różnic w kolorze i struk­turze drewna, gdyż jest to nat­u­ralną kon­sek­wencją jego pochodzenia. Czyn­niki te nie mogą być pod­stawą do zgłasza­nia reklamacji.
 5. Odpowiedzial­ność za wady nie pow­staje wów­czas, gdy towar w sposób oczy­wisty był uży­wany niez­god­nie z „Instrukcją uży­wa­nia i kon­serwacji mebli i pan­eli“ dostar­c­zoną przez Sprzeda­jącego i/​lub został użyty w sposób nieod­powiedni, biorąc pod uwagę jego właś­ci­wości użytkowe i niez­god­nie z celem, do jakiego jest przez­nac­zony i/​lub następ­nie został samowol­nie prze­r­o­biony. Odpowiedzial­ność za wady ani gwarancja nie odnosi się do zuży­cia towaru spowodowanego nor­mal­nym używaniem.
 6. Prawa kupu­jącego z tytułu wad towaru, w przy­padku nie przed­siębior­ców, wynikają z właś­ci­wych postanowień Kodeksu Cywilnego.
 7. Przed­miotem świad­czenia jest rzecz niepre­fab­rykowana – usługa wyko­na­nia pan­eli i mebli na wymiar przy­go­towanych na spec­jalne zamówie­nie klienta i dos­tosowanych do jego indy­wid­u­al­nych potrzeb, wypro­dukowana według specy­fikacji kon­sumenta – według indy­wid­u­al­nych wymi­arów, wzoru, koloru, sposobu wykończenia. Rozpoczę­cie i wyko­nanie świad­czenia (usługi) będzie skutkowało utratą prawa odstąpi­enia od umowy.

Postanowienia koń­cowe

 1. Zawartość wit­ryny inter­ne­towej nie stanowi oferty w rozu­mie­niu kodeksu cywilnego, pełni jedynie rolę infor­ma­cji handlowej.
 2. Sprzedawca zas­trzega sobie prawo zmi­any regulaminu.
 3. Umowy zaw­ier­ane są zgod­nie z przepisami prawa pol­skiego, a wszelkie spory mogące pow­stać w związku z ich real­iza­cją, niewyko­naniem lub niewłaś­ci­wym wyko­naniem podle­gają rozpoz­na­niu przez właś­ciwy rzec­zowo sąd powszechny zgod­nie z prawem polskim.
 4. W sprawach nie ure­g­u­lowanych reg­u­laminem mają zas­tosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niek­tórych praw kon­sumen­tów oraz o odpowiedzial­ności za szkodę wyrząd­zoną przez pro­dukt niebezpieczny.

Data sporządzenia reg­u­laminu: 15.02.2015 r., aktu­al­iza­cja: 24.05.2018 r.