Meble łazienkowe na wymiar – Śląsk

Pra­cow­nia mebli łazienkowych

Producent mebli na wymiar

Nasza Pra­cow­nia Meblarska zna­j­duje się w Pszczynie w wojew­ództwie śląskim.

Jeżeli zależy ci na unikalności pomieszczenia, powinieneś zde­cy­dować się na zakup mebli zgod­nych z ostat­nimi tren­dami designu. Charak­terysty­czne bryły i niezwykłe ele­menty wykończenia połąc­zone z funkcjon­al­nymi rozwiąza­ni­ami poz­wolą ci na stworze­nie niepow­tarzal­nych kom­pozy­cji, które z pewnoś­cią wyróżnią twoje cztery kąty. Ory­gi­nalne pro­jekty mebli design­er­s­kich umożli­wiają intere­su­jące zagospo­darowanie przestrzeni, ofer­u­jąc przy tym kom­fort użytkowa­nia nieustępu­jący klasy­cznym rozwiązan­iom. Zamówie­nie sper­son­al­i­zowanego zestawu mebli inspirowanych nowoczes­nym designem to sposób na utrzy­manie niezbęd­nej równowagi pomiędzy wygodą a wyglą­dem pomieszczenia.

Nabyte wcześniej doświad­cze­nie i umiejęt­ności dały efekt w postaci wyjątkowych mebli, które ofer­u­jemy w naszym Katalogu.

Wszys­tkie mate­ri­ały użyte do pro­dukcji są staran­nie dobier­ane przez nas. Do każdego zamówienia pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie – każdy mebel jest staran­nie wyko­nany i wykońc­zony, Przed odd­aniem – dokład­nie sprawdzany.

Meble łazienkowe na wymiar – gale­ria realizacji

Zaletą mebli łazienkowych wykony­wanych na zamówie­nie jest to, że są dos­tosowane do potrzeb i wyma­gań klienta – w tym przy­padku konieczne było schowanie w szafce kuwety dla kota z otwier­anymi drzwiczkami na dole, górna część tego mebla wyko­rzys­tana jest jako pojem­nik na pranie.

Meble pod umywalki

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt