Dla projektantów

wizualizacja

Zapraszamy do współpracy wszys­t­kich pro­jek­tan­tów wnętrz!

Coraz więcej nowych mod­eli 3d!

Ofer­u­jemy wspar­cie na etapie pro­jek­towym, mod­ele 3D naszych mebli przy­datne przy wiz­ual­iza­c­jach. Mod­ele są w for­mat­ach obj oraz dxf.

Ty pro­jek­tu­jesz – my real­izu­jemy Twoje pomysły!

W opar­ciu o wielo­let­nie doświad­cze­nie, zna­jo­mość tajników rzemiosła oraz nowoczesne opro­gramowanie i maszyny cyfrowe jesteśmy w stanie zre­al­i­zować wszelkie niety­powe wizje!

Nasze urządzenia które wyko­rzys­tu­jemy do naszych pro­duk­tów to min.: ploter frezu­jący 1250x2500x300mm, piec do ter­mo­for­mowa­nia solid sur­face, prasa próżniowa.

Skon­tak­tuj się z nami!

Dar­mowe mod­ele 3D

Zobacz też: Pliki do pobrania